Ontwikkelingshulp / Internationale hulp

3xM

Internationale zendingsorganisatie 3xM laat het evangelie zien en horen via christelijke tv-programma’s in moeilijk toegankelijke landen zoals West-Afrika, Centraal-Azië, Pakistan en Bangladesh. De kracht van beeld en geluid, gecombineerd met een sterke boodschap is enorm. We bereiken miljoenen kijkers. Onze nazorgmedewerkers registeren jaarlijks tienduizenden reacties op de programma’s.

 

 

Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie die werkt in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Hier ondersteunen we ruim 1 miljoen mensen per jaar. In al onze projecten hebben we oog voor de allerarmsten en meest kwetsbare mensen. Samen met onze lokale partnerorganisaties en de mensen zelf werken we aan een blijvende verandering. 

 

Edukans in het kort:

  • Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs.
  • Edukans steunt jaarlijks ruim 200 onderwijsprojecten.
  • Edukans steunt projecten in Ghana, Ethiopië, Kenia, Malawi, Oeganda, Zambia, DR Congo, Bolivia, Peru, Suriname en India.
  • Edukans zorgt dat kinderen goed en effectief les krijgen, zorgt voor veilige lokalen en toiletten. De leerkrachten zijn goed toegerust, de organisatie van de school is op orde en de ouders zijn betrokken.
  • Edukans betrekt jaarlijks 350.000 Nederlandse kinderen en jongeren bij onderwijs in ontwikkelingslanden door acties als Schoenmaatjes.
  • Edukans biedt internationaliseringsprogramma’s waar onderwijskrachten uit Nederland kennis uitwisselen met onderwijskrachten in de landen waar Edukans werkt.

 

We streven met liefde en de inzet van onze expertise en kracht naar ons doel: lepra overwinnen. Als navolgers van Jezus Christus ondersteunen we mensen die getroffen zijn door lepra in hun strijd voor een gezond, hersteld en volwaardig leven.

Bij het Liliane Fonds zetten medewerkers zich dagelijks in voor een betere toekomst voor kinderen met een handicap in de armste landen van de wereld. We doen dit samen met lokale partnerorganisaties. De oprichtster van het Liliane Fonds is Liliane Brekelmans.

Dit is de kernstrategie van het Liliane Fonds: de mogelijkheden van kinderen met een handicap trainen en hen weerbaar en zelfbewust maken. Bouwstenen van onze aanpak zijn de ontwikkeling van kinderen en hun ouders en het toegankelijk maken van hun omgeving.

We trainen en oefenen de fysieke en mentale mogelijkheden van kinderen met een handicap en maken kinderen en hun ouders weerbaar en zelfbewust. We verminderen, waar nodig met hulpmiddelen zoals een rolstoel, de belemmeringen die een direct gevolg van hun handicap zijn. De kinderen doen zo makkelijker mee en komen voor zichzelf op. De lokale omstandigheden en de wensen en behoeften van het kind zijn altijd het uitgangspunt bij de ondersteuning. De ouders of verzorgers hebben hierin een sleutelrol en daarom werken we op basis van gezinsgerichte revalidatie.

We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun deelname is ingesteld. Denk aan de (sociale) infrastructuur, communicatie, en houding en gedrag van andere mensen. Ook adviseren wij onze partnerorganisaties over lobby bij de overheid of bij bedrijven voor het respecteren van rechten van kinderen en jongeren met een beperking en voor het vergroten van de bereidheid om hen mee te laten doen.

ZONDER MAF VLIEGTUIGEN STAAT HULPVERLENING STIL!
Al 70 jaar is luchtvervoer en technologie een middel om alle volken te bereiken met Gods Woord, hulp en vooruitgang. De 130 MAF vliegtuigen zijn onmisbaar voor 1.500 organisaties o.a. Medair, Wycliffe, ZOA, World Vision. Helpt u, met uw nalatenschap, Mission Aviation Fellowship uitvliegen?

In 30+ landen actief
Kwetsbare mensen ontvangen hulp en Gods Woord, omdat de 130 MAF vliegtuigen zes dagen per week uitvliegen. Daar waar wegen onbegaanbaar zijn of de infrastructuur slecht is.

NOVEX is een belangenorganisatie voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Door krachten te bundelen, versterken we elkaar en de markt. Zo maken we de consument bewust van regie bij leven en dood.

De vereniging is opgericht op 16 december 2008. Zij stelt zich ten doel de kennis bij particulieren te verbreden over executele, vereffening en levensexecutele. Dit doet zij door informatie hierover te geven. NOVEX spant zich daarnaast in de vakbekwaamheid van de leden op peil te houden, zodat de particulier kan vertrouwen op een professionele dienstverlening van onze leden.

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Dat doen we door kwetsbare gemeenschappen te versterken, zodat zij hun leefomstandigheden en kansen zélf duurzaam kunnen verbeteren.

Van Noord-Korea tot Irak, van Eritrea tot Vietnam. In tientallen landen worden christenen vervolgd vanwege hun geloof. SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) steunt deze broeders en zusters met praktische hulp en bemoediging.

Wij willen bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Zij behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan ons werk.

In ontwikkelingslanden bestaan veel vooroordelen over mensen met een handicap. Zij worden bij voorbaat als kansloos bestempeld. Een leven in armoede en isolement is hun perspectief. Wij vergroten hun zelfredzaamheid met goede oogzorg, revalidatie, trainingen en hulpmiddelen. Daarnaast willen we vooroordelen en belemmeringen wegnemen, zodat zij écht een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Want ieder mens is waardevol!

Met uw nalatenschap kunt u het verschil maken voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Wilt u hierover een gesprek, neem dan gerust contact op met Aletta Janssen. Zij onderzoekt graag de mogelijkheden om invulling te geven aan uw persoonlijke wensen.

Met uw nalatenschap zorgt u voor schoon water en beschermt u levens.

Door Simavi op te nemen in uw testament, redt u kinderlevens. Want met een gift uit uw nalatenschap kunnen we bouwen aan schoonwatervoorzieningen en veilige toiletten. Uw bijdrage aan ons werk zorgt er ook voor dat steeds meer kinderen en
volwassenen leren hoe ze zelf ziekten kunnen voorkomen.
Met uw nalatenschap aan Simavi werkt u mee aan een gezond leven voor iedereen.

Wilt u onze brochure ontvangen over nalaten aan Simavi, of heeft u vragen? Neem gerust contact op met onze contactpersoon.

HOE gelooft in opbouw

Stichting HOE wil christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen de opdracht van Jezus Christus om om te zien naar de naasten in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs inhoud te geven. We geloven dat God ons in wil zetten om in navolging van Christus samen met mensen in Oost-Europa te werken aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk. We geloven dat de samenleving in Oost-Europa christenen nodig heeft om het verschil te maken. Dat doen wij in afhankelijkheid van God. We geloven dat wij als christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. Daar willen we ons voor inzetten, samen met onze lokale partners in Oost-Europa. Groepen die HOE steunt zijn kinderen (in kindertehuizen), maar ook daklozen, verslaafden, chronisch zieken en ouderen in de thuiszorg.

Geloof, bid, geef en bouw!

ear is een beweging van christenen die strijden tegen armoede en onrecht. Samen met lokale kerken zetten we ons wereldwijd in om het leven van mensen in armoede blijvend te veranderen. Kerken zijn goed ingebed in de lokale gemeenschap en beschikken over veel vrijwilligers. De kerk blijft, waardoor duurzame verandering mogelijk is. En de kerk spreekt mensen aan zoals ze zijn; waardevolle schepselen van God!

Vluchten is van alle tijden. Oorlog, honger, vervolging, terreur. Soms zien mensen geen andere uitweg dan alles wat hun dierbaar is achterlaten op zoek naar veiligheid. Niemand vlucht vrijwillig.

 

VluchtelingenWerk droomt van een samenleving waarin vluchtelingen welkom zijn en veilig kunnen bouwen aan hun toekomst.

 

Daarom bekommeren medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk zich iedere dag om vluchtelingen. Ze kunnen op ons rekenen voor begeleiding bij de (ingewikkelde) asielprocedure en bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Wij bieden de hand op de schouder, het luisterend oor voor mensen die hier helemaal vreemd zijn en opnieuw moeten beginnen.

 

Vluchtelingen hebben uw steun hard nodig. Met uw nalatenschap kunt u ook na uw leven bijdragen aan een menswaardig bestaan voor vluchtelingen.

 

Wilt u meer weten over nalaten aan VluchtelingenWerk, dan kunt u onze ‘Oriëntatiegids nalaten’ aanvragen.

 

Heeft u liever persoonlijk contact? Voor al uw vragen kunt u terecht bij relatiemanager Onno Yska. Hij is bereikbaar op werkdagen op 020 346 72 15. Of stuur hem een e-mail: oyska@vluchtelingenwerk.nl

 

 

Wilde Ganzen gelooft dat kleinschalige, duurzame projecten het verschil maken voor mensen die in armoede leven. Onze werkwijze is uniek, hij werkt en we zijn er trots op. Wij staan voor mensen die zelf iets doen tegen armoede in de wereld. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van mensen die in armoede leven én bevlogen Nederlanders. Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.

“Llesh Coku was wanhopig en werkeloos. Hij kon zijn gezin niet te eten geven. Zending over Grenzen gaf zaden, gereedschap en landbouwtraining. Dat bleek een succes! Vorig jaar aten zij van de oogst uit hun eigen moestuin. Wat overbleef konden ze verkopen. Mede dankzij nalatenschappen kunnen wij méér gezinnen, zoals de familie Coku, helpen om uit hun armoede te ontsnappen.

‘Ik ben trots dat ik nu zelf voor mijn gezin kan zorgen!’

Zending over Grenzen doet méér
Naast materiële hulp zoals voedsel en kleding bieden we ook schoolmateriaal, vakopleidingen en studiefinanciering. Lokale medewerkers en vrijwilligers geven bovendien sociaal-emotionele begeleiding en vertellen zij over Gods liefde en zorg. Samen met u kunnen wij kansarme mensen een hoopvolle toekomst geven!
Nalaten voor de toekomst
Wilt u weten over hoe ú kunt helpen met uw legaat of deel van de erfenis? Bel dan met Ina Ekkelenkamp (036 – 536 36 15) voor de gratis brochure of een vrijblijvende afspraak.

Voor een gesprek (bij u thuis): Peter van der Bijl, directeur en gecertificeerd nalatenschapscoach”

ZOA

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht als gevolg van een oorlog of natuurramp. ZOA helpt mensen in deze crisisgebieden te overleven. We werken met onze eigen hulpverleners en doen ons werk vanuit een christelijke overtuiging. Dit doen we in 17 landen in Azië, Afrika en het Midden- Oosten.